Pre pokračovanie potvrďte svoj vek.

 

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

PrispracovávanídátsazaväzujemeriadiťzákonomNRSRč.136/2014Z.z.oochraneosobnýchúdajovvzneníneskoršíchzmienadoplneníaeurópskymnariadenímč.2016/679-GDPR(GeneralDataProtectionRegulation).

 

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Maršo spol. s r.o. Šteberlová 37 ,90201okr.Pezinok IČO:35875097 s prevádzkou Pezinok Sasinková 1,90201 Pezinok zakladateľ internetovej stránky giftexpert.sk prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade so zákonom NRSRč.136/2014Z.z.,európskym nariadením č.2016/679-GDPR a v súlade s Všeobecnými zmluvnými podmienkami.

 

AKÉ ÚDAJE SA ZHROMAŽĎUJÚ?

Pred realizáciu obchodnej transakcie od Vás potrebujeme získať meno a priezvisko (prípadne názov firmy,

IČO, DIČ a kontaktnú osobu), adresu (fakturačnú a doručovaciu), telefóny a mailový kontakt. V našom systéme evidujeme Vaše objednávky a obchodné transakcie.

 

PREČO SA TIETO ÚDAJE ZHROMAŽĎUJÚ?

Pre realizáciu obchodnej transakcie s Vami potrebujeme komunikovať a poznať vyššie spomenuté údaje. Tieto údaje získavame pri Vašej registrácii, a to buď trvalo, alebo dočasne.

 

AKÉ SÚ ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES?

Kompletné informácie  o súboroch cookies si môžete prečítať na stránke: Zásady používania súborov cookies.

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR-2016/679)

 

I.ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Prevádzkovateľ osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je Maršo spol. s r.o. Šteberlová 37,902 01 okr. Pezinok IČO: 35875097 s prevádzkou Pezinok Sasinková 1, internetovej stránky Giftexpert.sk

(ďalejlen:„prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: pm@giftexpert.sk

0903910186

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej ale aj právnickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je na príklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátora lebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj tí to spracovatelia:

EKORAPlus,s.r.o.,Hrnčiarska2,90201Modra,IČO:44819781,Zap.:Oddiel:SroVložkačíslo:59478/B

 

II.ZDROJE A KATEGÓRIE SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné preplnenie zmluvy.

 

III.ZÁKONNÝ DÔVOD A ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

Plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa čl.6 odst.1písm.b)GDPR

Oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovanie priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných ponúka newsletterov) podľa čl.6odst.1písm.f)GDPR

Spracúvanie je nevyhnutné naplnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy

Účelom spracovania osobných údajov je:

Vybavenie Vašej objednávky a výkon práva povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky(meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobnýchúdajov je nutnou požiadavkou na uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť alebo ju zo strany prevádzkovateľa plniť

Zasielanie oprávnených obchodných ponúka vykonávanie ďalších marketingových aktivít.

Zo strany prevádzkovateľ a neprichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniuv zmyslečl.22GDPR.S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

 

IV.DOBA UCHOVÁVANIA ÚDAJOV

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:

Po dobu nevyhnutnú k výkonu práva povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu15rokov od ukončenia zmluvného vzťahu)

Po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže

 

V.VAŠEPRÁVA

Za podmienok stanovených v GDPR máte:

Právo na prístup k svojim osobným údajom podľačl.15GDPR

Právo opravy osobných údajov podľa čl.16GDPR,prípadne obmedzenie spracovania podľa čl.18GDPR

Právo na výmaz osobných údajov podľa čl.17GDPR

Právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl.21GDPR

Právo na prenositeľnosť údajov podľa čl.20GDPR

Právo odvolať súhlas so spracovaním údajov písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail prevádzkovateľa uvedený včl.III týchto podmienok. Odvolať súhlas môžete kedykoľvek vo svojom vlastnom zákazníckom účte

Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov

 

VI.PODMIENKY ZABEZPEČENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatreniana zabezpečenie osobných údajov.

Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na: zabezpečenie dátových úložísk a úložísko osobných údajov v listinnej podobe, zabezpečeného/šifrovaného prístupu na web, šifrovanie hesiel zákazníkov v databáze, pravidelných aktualizácií systému, pravidelné zálohy systému.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

VII.ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Odosielaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov, a že ich v celom rozsahu prijímate.

S týmito podmienkami súhlasíte  zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov, a že ich v celom rozsahu prijímate.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok o chrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.

 

ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

 

Čo sú súbory cookies?

 

Za účelom zlepšenia poskytovaných služieb pre Vás využívajú naše stránky súbory cookie. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia v počítači alebo zariadení pri návšteve našej webovej stránky. Používaním súborov cookies nedochádza k porušovaniu zákona č.122/2013Z.z.o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje a ani ich neposkytujeme tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do jeho prehliadača. O tejto skutočnosti je upozornený pri návšteve našej webovej stránky a svoj súhlas  prejavuje ďalším prezeraním našej webovej stránky.

 

Ako používame súbory cookie?

Tieto web stránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať súbory cookie?

 

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia–podrobnosti si pozrite na stránke about cookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takom to prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie?

 

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení. Súbory cookie je možné pomocou Vášho webového prehliadača odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých súborov cookie.

Informácie o prehliadačoch a os pôsobenia stavenia predvolieb pre súbory cookie môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach:

 

Chrome

Opera

Firefox

MSIE

Safari

New Account Register

Already have an account?
Log in instead alebo Reset password